Tag: جریان‌کاوی

پوست‌اندازی الگوریتم‌ها در جریان‌های داده‌ای

پوست‌اندازی الگوریتم‌ها در جریان‌های داده‌ای

اگرچه نمی‌توان گفت دوران یادگیری و حل مسأله آفلاین گذشته است، اما الگوریتم‌های کلاسیک در فضای مسائل آنلاین کنونی نیاز به بازبینی و به‌روزرسانی جدی دارند. در بسیاری از کاربردهای چالش‌برانگیز، الگوریتم های یادگیری در محیط‌های پویایی عمل می‌کنند که در آنها، داده‌ها در طول زمان جمع‌آوری می‌شوند.